06292017Cz
Last updatePn, 12 Sty 2015 10am

LOKATY - PORÓWNANIE LOKAT

Odsetki z lokaty

odsetki z lokatyOdsetki z lokaty bankowej. Pojęcie odsetki ma kilka znaczeń w obrocie gospodarczym. Ze względu na źródło powstania obowiązku ich zapłaty możemy wyróżnić odsetki, które wynikają z czynności prawnej (odsetki cywilnoprawne), odsetki ustawowe oraz odsetki, które wynikają z orzeczenia sądu lub decyzji innego organu administracji państwowej.

Ze względu na charakter wierzytelności odsetki możemy podzielić na pieniężne i niepieniężne, kapitałowe (zwykłe), za opóźnienie (karne) i prolongacyjne. Najczęściej gdy mówimy o odsetkach, używamy tego pojęcia w znaczeniu odsetek cywilnoprawnych, ustawowych lub kapitałowych. Odsetki cywilnoprawne wynikają z kodeksu cywilnego - jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 481 § 1 K.c.). Z kolei odsetki ustawowe stanowią formę odszkodowania (tak osobom prowadzącym, jak i nieprowadzącym działalności gospodarczej) za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać częściowe lub pełne odszkodowanie już bez przeprowadzania kosztownych procedur dowodowych. W przypadku zobowiązań podatkowych odsetki ustawowe stanowią formę kary dla podatnika za zwłokę (opóźnienie) w płaceniu.

Odsetki kapitałowe można rozumieć jako koszt pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania określonych inwestycji lub też jako przychód wynikający z udostępnienia kapitału osobom fizycznym lub prawnym, np. w formie kredytów lub pożyczek. Dla przykładu, w pierwszym przypadku, bank płaci odsetki osobom fizycznym lub prawnym, które wpłacają do niego lokaty bankowe. W drugiej sytuacji bank w racie spłacanego kredytu otrzymuje od kredytobiorcy nie tylko część pożyczonego kapitału (rata kapitałowa), lecz również odsetki z tytułu kwoty kredytu znajdującej się w dyspozycji kredytobiorcy (rata odsetkowa).

Na wysokość odsetek kapitałowych od lokaty wpływ mają trzy czynniki:

  • wysokość stopy procentowej - czyli wysokość oprocentowania lokaty, wielkość kapitału lokaty oraz czas, na jaki został on udostępniony, czyli okres lokaty. Wyróżnia się trzy sposoby obliczania odsetek kapitałowych z lokaty bankowej:
  • proste - obliczane od kapitału lokaty z chwilą upływu okresu, na jaki została założona lokata, bądź udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu (tzw. odsetki z dołu),
  • składane (tzw. procent składany)- po upływie terminu lokaty bankowej określonego umową odsetki doliczane są do kapitału (kapitalizacja odsetek), a w następnym okresie rozliczeniowym odsetki są obliczane od powiększonej w ten sposób kwoty kapitału i ponownie doliczane do kapitału, itp. W ten sposób wysokość odsetek w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym jest wyższa, gdyż obliczane są
  • naliczane w sposób ciągły - np. przy wycenie pochodnych instrumentów finansowych jak opcje, kontrakty futures,
  • dyskonto - odsetki są potrącane z góry za cały okres obliczeniowy (tzw. odsetki z góry). od coraz wyższej podstawy oprocentowania, naliczane w sposób ciągły - np. przy wycenie pochodnych instrumentów finansowych jak opcje, kontrakty futures, dyskonto - odsetki są potrącane z góry za cały okres obliczeniowy (tzw. odsetki z góry).

Lokaty GETIN BANK

lokaty Getin Bank

LOKATY IDEA BANK

lokaty Getin Bank

Lokaty mBANK

Lokaty mBANK

Lokaty neoBank onLINE

Lokaty neoBank onLINE

Lokaty BIZ BANK

lokaty BIZ Bank

Lokaty BGŻ OPTIMA

Lokaty BGŻ Optima

Lokaty PKO BP

Lokaty PKO BP

LOKATY BNP Paribas

lokaty Getin Bank

Lokaty BGŻ

Lokaty BGŻ

Lokaty Credit Agricole

lokaty Credit Agricole