06292017Cz
Last updatePn, 12 Sty 2015 10am

Dyspozycja na wypadek śmierci

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI

dyspozycja lokaty po śmierciW przypadku złożenie dyspozycji na wypadek śmierci posiadacza lokaty, oszczędności wpłacone na jego lokaty nie wejdzie w skład spadku. Pamiętać jednak należy, iż w dyspozycji można wskazać jedynie osoby najbliższe.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy najbliższy członek rodziny odejdzie w wyniku śmierci. Co wówczas stanie się z założonymi lokatami bankowymi, lokatami w SKOK czy z pieniędzmi z konta? Po śmierci posiadacza lokaty czy konta, umowa z bankiem czy kasą SKO wygasa, a pieniądze są blokowane i lądują na nieoprocentowanym koncie bankowym, by wejść w skład masy spadkowej. Chyba, że posiadacz lokaty w banku lub SKOK-u zadecyduje wcześniej, co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi na wypadek swojej śmierci.

Warto z zapisu „ dyspozycji wkładu na wypadek śmierci skorzystać”. Dlaczego? Ponieważ po śmierci bliskiej osoby możemy dysponować pieniędzmi z lokaty lub konta do określonego limitu przy minimum formalności. Zgłaszamy się do banku, pokazując taką dyspozycję. Bank wypłaca, nie interesując się żadnymi dokumentami spadkowymi, czyli poświadczeniem dziedziczenia czy stwierdzeniem nabycia spadku. Pozwala na szybkie i sprawnie odzyskanie pieniądze po śmierci bliskiej osoby, bez potrzeby przechodzenia przez żmudne procedury spadkowe.

Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci regulują przepisy Prawa bankowego. Polega ona na tym, że posiadacz lokaty po swojej śmierci może pisemnie polecić bankowi czy SKOK-owi dokonanie wypłaty swoich pieniędzy wskazanym przez siebie osobom najbliższym. Dyspozycja może dotyczyć kilku osób wskazanych przez posiadacza lokaty i ogranicza się do małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) lub rodzeństwa. W sytuacji wskazana w dyspozycji innej osoby taki zapis będzie nieważny, a wkład z konta wejdzie w skład majątku spadkowego. Wartość przekazanych w ten sposób łącznych pieniędzy z lokat i konta, nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Obecnie jest to kwota ok. 79 tys. zł

Ważne informacje:

 • Dyspozycję można zmienić, odwołać, można ustanowić nowe, czyli może być kilka dyspozycji. Liczba dyspozycji nie jest ograniczona i może dotyczyć kilku osób – wówczas należy podać konkretne kwoty albo pewien procent zgromadzonych oszczędności na lokacie i/lub na koncie. Do dyspozycji można wpisać wyłącznie osoby z najbliższej rodziny, czyli małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Nie można zatem złożyć dyspozycji na wypadek śmierci na rzecz na przykład przyjaciela czy członka dalszej rodziny np. zięcia. W pierwszej kolejności wypłacane są pieniądze na niezbędne koszty pogrzebu właściciela lokaty czy konta. Mają one pierwszeństwo przed dyspozycją na wypadek śmierci. Jeżeli zgłosi się określona osoba z dowodami pokrycia kosztów pogrzebu, najpierw tej osobie należy wypłacić pieniądze, a następnie dopiero realizować dyspozycje wkładem na wypadek śmierci.
 • Jest ściśle określona maksymalna kwota. W przypadku gdy łączna suma dyspozycji przekracza dozwolony limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. Przepisy określają kolejność wypłaty pieniędzy zgromadzonych na rachunku lub lokacie bankowej. Jeśli po wypłacie pieniędzy na pogrzeb okaże się, że pieniędzy na lokacie lub rachunku jest mniej niż wynosi kwota dyspozycji – wówczas realizuje się dyspozycję tylko do kwoty, która jest na lokacie czy koncie. Jeśli przekroczą, to realizujemy najpierw te, które były ostatnie, a dopiero jeśli starczy oszczędności, to cofamy się do dyspozycji złożonych wcześniej.
 • Dyspozycje nie mogą przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Pieniądze, które pozostały na komcie lub lokacie po zrealizowaniu dyspozycji, muszą być rozdzielone na drodze postępowania spadkowego. Czyli pozostała kwota pieniędzy może być wypłacona dopiero po przedstawieniu stwierdzenia nabycia spadku albo poświadczenia dziedziczenia.
 • Złożenie dyspozycji wkładu na wypadek śmierci wymaga jedynie formy pisemnej i własnoręczny podpis. Osoba, która zostanie przez nas wskazana powinna być przez nas o tym poinformowana, ponieważ musi się ona udać do kasy lub banku i przedstawić swój dowód osobisty, kopię dyspozycji na wypadek śmierci oraz akt zgonu osoby bliskiej. Bank czy kasa nie uczynią w tym kierunku nic, aby taką osobę poinformować.
 • Nabycie praw do oszczędności z lokaty czy konta na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci podlega podatkowi od spadków i darowizn.

 

Podstawa prawna: Ustawa Bankowa Art. 56. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

 1. 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Reklama