06292017Cz
Last updatePn, 12 Sty 2015 10am

Gwarancja lokat

GWARANCJA LOKAT BANKOWYCH I SKOK

Bankowy Fundusz GwarancyjnyNawet jeśli upadnie twój bank, nie stracisz oszczędności z lokaty bankowej. Od 1 stycznia 2011r w Polsce obowiązuje gwarancji lokat bankowych do 100 000 euro, które są objete gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie upadku banku lub SKOK, lokaty będące równowartością do 100 tys. euro będą wypłacane w całości

, czyli jeśli bank lub kasa SKOK miałby kłopoty finansowe i stracił płynność. Lokaty bankowej - do limitu gwarancji lokat, czyli 100 tys. euro, przypadającego na osobę - wypłaci klientom Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na który składają się banki. Dodatkowo obowiązuje wypłata pieniędzy z lokat w ciągu 20 dni roboczych. W razie kłopotów jakiegoś banku czy SKOk-u klient zawsze dostanie całą kwotę oszczędności zgromadzoną na lokatach bankowych do wysokości limitu gwarancyjnego lokat, nawet jeśli sam ma wobec banku zobowiązania (np. spłaca kredyt). Rozpoczęcie procedury wypłaty pieniędzy z posiadanych lokat bankowych może nastąpić już w dniu zawieszenia działalności banku/SKOK-u przez Komisję Nadzoru Finansowego i złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Nie jest konieczna decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości, aby BFG rozpoczął wypłatę pieniędzy z lokat.

Gwarancjami lokat są objęte lokaty bankowe w złotówkach jak i lokaty bankowe walutowe. Wypłata gwarancji lokat w razie potrzeby nastąpi wyłącznie w złotówkach. Gwarancja lokat do 100 tys. euro dotyczy jednej osoby i jest przypisana do lokat w jednym banku. W przypadku lokat wspólnych każdy ze współposiadaczy ma prawo do oddzielnej kwoty gwarantowanej, czyli w sumie małżonkowie mogą liczyć na gwarancję lokat bankowych do 200 tys. euro w jednym banku. Tak więc jeżeli dana osoba będzie miała lokaty w dziesięciu bankach, na kwoty odpowiadające 100 tys. euro w każdym, to w sumie uzyska gwarancje lokat do kwoty 500 tys. euro. W przypadku posiadania kilku różnych lokat bankowych w jednym banku gwarancja lokat obejmie wszystkie lokaty bankowe, ale tylko do 100 tys. euro. Kwota gwarancji lokat ulegnie podwojeniu, jeżeli lokaty będą należeć do małżonków.

Kwota gwarantowana lokaty bankowej zostanie wypłacona w PLN po przeliczeniu kwot w walutach obcych wg kursu średniego NBP z dnia ogłoszenia upadłości banku. Kwoty wynikające z udziału współposiadacza lokaty wspólnej będą zsumowane z kwotami zgromadzonymi przez niego na innych lokatach bankowych w danym banku i dopiero tak wyliczona kwota stanowić będzie podstawę do wyliczenia środków gwarantowanych dla deponenta. W sytuacji posiadania lokat w kilku bankach objętych systemem gwarantowania depozytów, w przypadku ogłoszenia ich upadłości, kwota środków gwarantowanych należnych deponentowi zostanie wyliczona oddzielnie dla lokat zgromadzonych w każdym banku do wysokości limitu gwarancyjnego. Kwota gwarantowana zostanie wypłacona w PLN po przeliczeniu kwot w walutach obcych wg kursu średniego NBP z dnia ogłoszenia upadłości banku.

Ochronie podlegają imienne LOKATY złotowe i walutowe

  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  4. szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

 

Wysokość gwarancji DLA LOKATY

Kwota lokaty czy lokat nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

  1. kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  2. w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Czy można odzyskać tę część LOKATY, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.

W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe

  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  4. szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

 

Dla kilku lokat

Gwarancja 100 tys. euro dotyczy jednej osoby i zostanie przypisana do lokaty w jednym banku. Tak więc jeżeli dana osoba będzie miała lokaty bankowe w dziesięciu bankach, na kwoty odpowiadające 100 tys. euro w każdym, to w sumie uzyska gwarancje do kwoty 1 mln. euro.

W przypadku posiadania kilku różnych lokat bankowych w jednym banku lub w tej samej gripie kapitałowej (np. Getin Alior Bank) gwarancja obejmie wszystkie lokaty, ale tylko do 100 tys. euro. Kwota gwarancji ulegnie podwojeniu, jeżeli konto lub lokata będzie należeć do małżonków. 

 

POSIADACZE WSPÓLNYCH LOKAT

Wyjaśnienie: W przypadku wspólnych lokat, każdemu współposiadaczowi (nie należy mylić z osobą upoważnioną do dysponowania lokatą) zostanie wyliczona odrębna kwota gwarantowana z zachowaniem ustawowo obowiązujących limitów. Podział środków na wspólnej lokacie, będących podstawą wyliczenia kwoty gwarantowanej, między współposiadaczy zostanie dokonany w częściach równych (gdy nie ma innych postanowień umowy co do wielkości udziału poszczególnych współposiadaczy w kwocie). Kwota gwarantowana zostanie wypłacona w PLN po przeliczeniu kwot w walutach obcych wg kursu średniego NBP z dnia ogłoszenia upadłości banku. Kwoty wynikające z udziału współposiadacza w wspólnej lokacie będą zsumowane z kwotami zgromadzonymi przez niego na innych rachunkach w danym banku i dopiero tak wyliczona kwota stanowić będzie podstawę do wyliczenia środków gwarantowanych dla deponenta.


Informacja dla posiadaczy rachunków w kilku bankach

Wyjaśnienie: W sytuacji posiadania lokat bankowych i rachunków w kilku bankach objętych systemem gwarantowania lokat bankowych (depozytów), w przypadku ogłoszenia ich upadłości, kwota środków gwarantowanych należnych deponentowi zostanie wyliczona oddzielnie dla środków zgromadzonych w każdym banku do wysokości limitu gwarancyjnego. Kwota gwarantowana zostanie wypłacona w PLN po przeliczeniu kwot w walutach obcych wg kursu średniego NBP z dnia ogłoszenia upadłości banku. 

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest lokata lub oszczędności na koncie, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu NBP z dnia upadłości.

Należy pamiętać że produkty finansowe, które bank czy SKOK sprzedaje jedynie jako pośrednik (np. jednostki funduszy inwestycyjnych) nie są objęte gwarancjami BFG. W przypadku produktów łączonych (np. lokata plus jednostki funduszy inwestycyjnych) gwarancje obejmują tylko założone lokaty - jednostki funduszu już NIE.

Banki i SKOK-i objęte gwarancjami BFG - lista

źródło: włase i www.bfg.pl

Reklama